Tillgänglighetsplan för biblioteken i Kungsbacka

Riktlinjer och måldokument

I enlighet med Agenda 22, FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsvariationer, bibliotekslagen, Kungsbacka kommuns biblioteksplan och den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (Prop1999/200:79) samt Kulturrådets rapport 1998:3 Funktionshindrades tillgång till

kultur arbetar vi för att göra biblioteken så tillgängliga som möjligt. Tillgängligheten ska förutom lokalerna också gälla verksamheten och bemötandet av personer med funktionshinder.

 

Tillgänglighet

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. (SFS 2013:801 § 2)

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. (SFS 2013:801 § 4)

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och 3. lättläst svenska (SFS 2013:801 § 4)

Biblioteken i Kungsbacka ska:

ge kvalitativ och jämlik service

tillgängliggöra information för alla

vara öppna och tillgängliga utifrån varje användares behov och förutsättningar

lägga särskilt fokus på prioriterade grupper

 

Det uppnås genom att biblioteksverksamheten:

verkar utanför sina egna lokaler för att ge service åt målgrupper som annars inte kan besöka biblioteken

arbetar utifrån mångfald och jämställd resursfördelning

verkar utanför sina egna lokaler med syfte att möta nya målgrupper

arbetar för att öppna upp bibliotekslokalerna för besökarna även när bibliotekspersonal inte är på plats, som ett komplement till full biblioteksservice.

ökar kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet

utvecklar det digitala biblioteket där kunskap, kultur och läsinspiration är i fokus

arbetar med medie- och informationskunnighet för biblioteksanvändare och personal

har särskilt fokus på prioriterade målgrupper

bemannar med kvalificerad personal

 

Bibliotek

Biblioteken i Kungsbacka består av Fjärås bibliotek, Frillesås bibliotek, Fyrens bibliotek, Kullaviks bibliotek, mobila biblioteken (bokbil, biblioteksbuss och Boken kommer), Onsala bibliotek, Åsa bibliotek samt det digitala biblioteket.

 

Fjärås bibliotek

Fjärås bibliotek är idag placerat i Smedingeskolan. Biblioteket har en egen entré med ramp och armbågsknapp för öppning av dörr. Toaletter, inkl handikappvänlig, finns i utrymmet i skolentrén. Bibliotekets självbetjäningsstation är höj- och sänkbar. Biblioteket har meröppet varje dag mellan 7-22. Det finns möjlighet att parkera bil 30 meter från entrén.

Frillesås bibliotek

Frillesås bibliotek är idag placerat utanför Frillesåsskolan, men kommer under våren 2018 att flyttas till samma fastighet som äldrevården. Biblioteket har idag en egen entré med ramp och armbågsknapp för öppning av dörr. Toalett finns i utrymmet vid biblioteksentrén. Bibliotekets självbetjäningsstation är höj- och sänkbar. Biblioteket har meröppet varje dag mellan 7-22. Det finns möjlighet att parkera bil 50 meter från entrén. I det nya biblioteket finns parkeringsmöjlighet direkt utanför entrén.

Fyrens bibliotek

Fyrens bibliotek är placerat i Kulturhuset Fyren. Toaletter, inkl handikappvänliga, finns på varje våningsplan. De olika våningsplanen kan nås via hiss. Bibliotekets självbetjäningsstationer är höj- och sänkbara. Det finns möjlighet att parkera bil 10 meter från entrén till Kulturhuset. Två parkeringsplatser är avsedda för rörelsenedsatta.

Kullaviks bibliotek

Kullaviks bibliotek är idag placerat i Kullaviksskolan. Biblioteket har idag en egen entré med ramp och armbågsknapp för öppning av dörr. Toalett finns i utrymmet vid skolentrén, och nås under bibliotekets bemannade öppettider. Bibliotekets självbetjäningsstation är höj- och sänkbar. Biblioteket har meröppet varje dag mellan 7-22. Det finns möjlighet att parkera bil 20 meter från entrén. Två parkeringsplatser är avsedda för rörelsenedsatta.

Onsala bibliotek

Onsala bibliotek är placerat i Kapareskolan. Biblioteket har idag en egen entré med ramp. Tillgång till hiss efter samtal med personalen. Toalett finns i skolutrymmet. Bibliotekets självbetjäningsstation är höj- och sänkbar. Det finns möjlighet att parkera bil 40 meter från entrén. Två parkeringsplatser är avsedda för rörelsenedsatta.

Åsa bibliotek

Åsa bibliotek är placerat i Åsaskolan. Biblioteket har idag en egen entré med armbågsknapp för öppning av dörr. Toalett finns i skolutrymmet. Bibliotekets självbetjäningsstation är höj- och sänkbar. Det finns möjlighet att parkera bil 60 meter från entrén. Två parkeringsplatser är avsedda för rörelsenedsatta.

Mobila biblioteken

På de biblioteksbussen finns det tillgång till handikaplyft och på bokbilen finns det tillgång till handikapramp.

Bibliotekets webbplats - Arena

På bibliotekets webbplats finns låneregler på lättläst, samt engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Delar av webbplatsens gränssnitt är översatt till engelska. Viktiga informationssidor finns i lättläst version.