ሕግታት ምልቃሕ መጽሓፍቲ ኣብ ኣብያተ-ንባብ - Låneregler Tigrinska

ናይ ቤት-ንባብ ካርዲ ብነጻ ከተውጽኡ ትኽእሉ
ናይ ቤት-ንባብ ካርዲ ምሳውጻእኩም በታ ካርዲ ኣብ ኩሉ ናይ ምምሕዳር ከተማ ኩንግስባካ ቤት-ንባባት ክትጥቀሙላ ትኽእሉ።
ካርዲ ክወሃበኩም እንከሎ፡ ንሕግታት ምልቃሕ ከተኽብሩ ምዃንኩም ቃል ትኣትዉ።

ሕግታትና እዚ ዝስዕብ እዩ፡

 • ናይቲ ዝተለቃሕኩሞ ንብረት እትወስዱ ባዕልኹም ኢኹም። ነቲ ዝተለቃሕኩሞ ንብረት ብግቡእ ሓዝዎ። ኣብ እዋኑ ውን ምለስዎ።
 • ግላዊ መለለዪ-ቊጽሪኹም፡ ኣድራሻኹም ከምኡ ውን ቊጽሪ-ስልክኹም ዝኣመሰለ ሓበሬታ ንዕቅቦ ኢና። እንታይ ተለቂሕኩም ዝብል ሓበሬታ ግን ኣይንዕቅብን ኢና።
 • ካርድኹም ምስዝጠፍእ ተወከሱና። ካርድኹም ካልእ ሰብ ምስዝጥቀመሉ ሓላፍነት እትወስዱ ንስኹም ኢኹም።
 • ኣድራሻ ወይ ውን ቊጽሪ-ስልኪ ምስእትቕይሩ ሓብሩና።

ብኸመይ ክልቃሕ ይኽእል?

ክትልቅሑ ምስ እትደልዩ፡ ካርዲ ቤት-ንባብን ኮድን የድልየኩም። ኣብ መለቅሒ-ማሺን ኬድኩም ባዕልኹም ኢኹም ትልቅሑ።

>ንውሓት ግዜ ልቓሕ ?

ዓይነት? ንውሓት ልቓሕ?

ብዘይሪጋ እትልቕሖም መጽሓፍቲ፡ ብድምጺ ዝተዳለዉ መጽሓፍቲ፡ ብዲጂታል መልክዕ 4 ሰሙን

ዝተዳለዉ መጽሓፍቲ፡ ሙዚቃ፡ ሓበሬታ-ሓዘል ፊልሚታት ተኸታታሊ ናይ ቲቪ መደባት

ብሪጋ እትልቅሖም መጽሓፍታት፡ መጽሄታት፡ ብኮምፕዩተር ዝጽወቱ ጸወታታት፡ ናይ ቲቪ ጸወታታት 2 ሰሙን

ናይ ጌም ወይ ጸወታታት ፊልሚታት 1 ሰሙን

ኮድ ከድልየኩም እዩ

ካብ ኣርባዕተ ኣሃዛት ዝቖመ ኮድ ባዕልኹም ትመርጹ። እቲ ኮድ ኣብዚ ዝስዕብ ኲነታት ትግልገለሉ፡

 • ካብ ቤት-ንባብ ዝኾነ ነገር ክትልቃሕ እንከለኻ
 • ብመንገዲ መርበብ-ሓበሬታ bibliotek.kungsbacka.se ዝኾነ ነገር ክትልቃሕን መጽሓፍ ክትሓዝእን እንከለኻ
 • መጽንዒ-ክፍሊ ወይ ውን ኮምፕዩተር ክትሓዝእ ክትደሊ እንከለኻ
 • ሰራሕተኛታት ኣብ ዘይብሉ ሕላፍ ሰዓት ቤት-ንባብ ኣቲኻ ንምጥቃም

ዝተለቃሕክዎ ነገር ደጊመ ብኸመይ ይልቕሖ?

ነቲ ዝተለቃሕኩሞ ንብረት ክልቅሖ ዝደሊ ሰብ ኣብ ሪጋ ምስዘይህሉ ደጊምኩም ክትልቅሕዎ ትኽእሉ። እቲ ናይ ምልቃሕ ዕድል ግን ንኽልተ ግዜ ዝተደረተ እዩ። ምሕዳስ ልቓሕ ብኽልተ መንገዲታት ክሰላሰል ይኽእል:

 • ኣብ ኢንተርነት ኣብቲ Mina lån ዝተሰምየ ገጽ እተዉ
 • ኣብ መለቅሒ ማሺን ኬድኩም ለቓሕ ከተሐድሱ ትኽእሉ
 • ናብ 0300-83 80 20 ብምድዋል ውን ልቓሕ ከተሐድሱ ትኽእሉ

ዝልቃሕ ነገር ብኸመይ ክሓዝኦ ይኽእል?

ኣብ ከብሒ ዘየለ መጽሓፍቲ ወይ ውን ካልእ ነገር ምሕዛእ ይከኣል እዩ። ምሕዛእ ብዝተፈላለየ መንገዲታት ከተሰላስልዎ ትኽእሉ።

 • ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ብምእታው
 • ምስ ሰራሕተኛታት ቤት-ንባብ ብምዝርራብ
 • ናብ 0300-83 80 20 ብምድዋል

ዝተለቃሕክዎ ንብረት ብኸመይ ይመልሶ?

ዝተለቃሕኩሞ ንብረት ኣብ ኩንግስባካ ብቐረባ ኣብ ቤት-ንባብ ክተረከብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቤት-ንባብ ብምእታው ከኣ ባዕልኹም ኣብቲ መለቅሕን መምለስን ማሺን ከተረክብዎ ትኽእሉ።

ብዲጂታላዊ መልክዕ ብጽሑፍ ዝተዳለወ ከምኡ ውን ብድምጺ ዝተመልአ መጽሓፍቲ ምስእትልቅሑ ግን እቲ ናይ ልቓሕ ግዜ ምስኣኸለ እቲ ልቓሕ ባዕሉ የኽትም።

ምስ ልቓሕ ዝተተሓሓዘ ዝኸፍሎ ነገር ኣሎ ድዩ?

እዚ ዝስዕብ ብነጻ እዩ:

 • ቀዳመይቲ ናይ ቤት-ንባብ ካርዲ ምውጻእ
 • ምልቃሕ
 • ምሕዛእ
 • ኮምፕዩተር ምሕዛእ

ኣባጽሕ ገንዘብ ክኸፍሉ ዝግደዱሉ ኲነታት፡

 • ዝተለቃሕካዮ ንብረት ደንጒኻ ምምላስ።

ኣባጽሕን ህጻናትን ገንዘብ ክኸፍሉ ዝግደዱሉ ኲነታት፡

 • ሓዳስ ናይ ቤት-ንባብ ካርዲ ምውጻእ
 • ፎቶኮፒ ምግባርን ምሕታምን
 • መጽሓፍ ምጥፋእ ወይ ውን ምብልሻው

ሓደ ሰብ ብዕድመ 18 ዓመት ምስ መልአ ከም በጽሒ ይቊጸር።

ልዕሊ 100 ክሮነር ዝኸውን ዘይተኸፍለ ዕዳ ምስዝህልወካ ናይ ቤት-ንባብ ካርድኻ ከምዝዕጾ ንገብር።
ዕዳኻ ከይከፈልካ ናይ ቤት-ንባብ ካርድኻ ዳግም ክትጥቀመሉ ኣይትኽእልን።

ቤት-ንባብ ንግላዊ ሓበሬታኹም ብኸምዚ ኣገባብ ይዕቅቦ

ግላዊ ሓበሬታ እንታይ እዩ?

ግላዊ ሓበሬታ ክበሃል እንከሎ፡ ስም ሰብ፡ ኣድራሻን ቊጽሪ-ስልክን ማለት እዩ።

ስለምንታይ ኢና ግላዊ ሓበሬታ እንዕቅብ?

ግላዊ ሓበሬታኹም ክንዕቅብ እንግደድ፡ ካብ ቤት-ንባብ ነገራት ክትልቅሑ ንኽትክእሉን ንኮምፕዩተራት ቤት-ንባብ ካብ ዝብል እዩ። ነቲ እንዕቅቦ ግላዊ ሓበሬታኹም ኣብ ምንታይ መዓላ ከምዝውዕል ንምፍላጥ ኣብዚ ዝስዕብ ከተንብቡ ትኽእሉ። ብዜካ`ዚ ንመሰላትኩም ዝምልከት ውን ከተንብቡ ትኽእሉ።

ግላዊ ሓበሬታኹም ካበይ ነምጽኦ?

ናይ ቤት-ንባብ ካርዲ ንምውጻእ ናባና መጺእኩም ምስ ኣመልከትኩም ኢና ብዛዕባኹም ሓበሬታ ክንዕቅብ እንጅምር። ብዜካ`ዚ ግላዊ ሓበሬታ ብዛዕባኹም ካብ መዝገብ ህዝቢ ሽወደን ( Folkbokföringsregistret ) ውን ነውጽእ ኢና።

 

ኣየናይ ክፋል ናይ ግላዊ ሓበሬታኹም ኢና ንዕቅቦ?

ኣብዚ ዝስዕብ ጽሑፍ፡ ኣየናይ ክፋል ናይ ግላዊ ሓበሬታኹም ኢና ንዕቅቦ ንምንታይ`ከ ንዕቅቦ ብዝርዝር ከተንብቡ ትኽእሉ።

 • ሓደ ህጻን ናይ ቤት-ንባብ ካርዲ ከውጽእ ምስዝደሊ ናይቲ ህጻንን ወላዲኡን ግላዊ ሓበሬታ ክንዕብ ንግደድ።
 • ኣብ ዝደለናዮ እዋን ምሳኻ ክንራኸብ ምስእንደሊ ብቐሊሉ ክንረኽበካ መታን ዝሕግዘና፡ ስምካ፡ ኣድራሻኻ፡ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻኻን ቊጽሪ-ስልክኻን ንዕቅብ።
 • ካልእ ሰብ ብስምኩም ከይንቃሕ ምእንቲ፡ ግላዊ መለለዪ-ቊጽሪኹም፡ ቊጽሪ ካርዲ ቤት-ንባብ ከምኡ ውን ቊጽሪ-ልቓሕ ክንዕቅብ ንግደድ።
 • ኣብ ሕላፍ ሰዓት ኣብ ቤት-ንባብ መጺእኩም ትግልገሉ ምስእትኾኑ ከምዝኣተኹም ሓበሬታ ንዕቅብ ኢና። ኣብዚ ሰብ ዘይብሉ እዋን ዝኾነ ነገር ምስዝስበር መን ኣትዩ ከምዝነበረ ንምፍላጥ ንጥቀመሉ።
 • ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ንመጽሓፍ ዝምልከት ድምጺ ምስእትህቡ ወይ ውን ርእይቶኹም ምስእትጽሕፉ ናይ ተጠቃሚ ስም ወይ ውን ቅጽል ይወሃበኩም። ንቐጻሊ ኣብ ምድማጽ ክትሳተፉ ወይ ውን ርእይቶታት ንኽትጽሕፉ ምእትኒ ነቲ ናይ ተጠቃሚ ስም ንዕቅቦ።
 • ብድምጺ ዝተዳለወ መጽሓፍቲ ምስእትልቅሑ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ንዕቅብ።
 • ንዝተለቃሕኩሞ ነገር ዝምልከት ሓበሬታ ኣይንዕቅብን ኢና።
 • እንታይ ዓይነት መጽሓፍቲ ትልቅሑ ወይ ውን ኣብ ኮምፕዩተር ናይ ቤት-ንባብ ኣቲኹም እንታይ ትርእዩ ዝብል ሓበሬታ ንኻልእ ወገን ብፍጹም ኣይንሕብርን ኢና።
 • ናይ ቤት-ንባብ ካርድኹም ንኽልተ ዓመት ዝኸውን ግዜ ምስዘይትጥቀሙላ ግላዊ ሓበሬታኹም ካብ መዝገብና ንስርዞ። ብዛዕባኹም ዓቂብናዮ ዘለና ሓበሬታ ኣብ ዝኾነ እዋን ክስረዝ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዘይተኸፍለ ልቓሕ ምስዝህልወኩም ግን መጀመርያ ቅድሚ ምስራዝና ልቓሕኩም ምኽፋል ከድልየኩም እዩ። ኣብ ሕላፍ ሰዓት ናብ ቤት-ንባብ ኣቲኹም ትጥቀሙ ምስእትኾኑ ን 21 መዓልታት ናብቲ ቤት-ንባብ ኣብ ሕላፍ ሰዓት ድሕሪ ምእታውኩም ሓበሬታ ክንዕቅብ ንጅምር።
 • ነቲ እንውንኖ መርበ-ሓበሬታን መለቅሒ ስርዓት ንምጽጋን ሓገዝ ትካላት ንሓትት ኢና። ስለዚ ኸኣ ሓበሬታኹም ነታ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ እትገብረልና ትካል ንህባ። እታ ትካል ውን ነቲ ግላዊ ሓበሬታኹም ልክዕ ከማና ጌራ ትዕቅቦ።

መሰላትኩም

 • ብዛዕባኹም ዓቂብናዮ ዝለና ሓበሬታ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ መሰል ኣለኩም። ብዛዕባ`ዚ ክትፈልጡ ምስእትደልዩ ምስ ቤት-ንባብ ተዘራረቡ። ንዓኹም ዝምልከት ግጉይ ሓበሬታ ምስዝህሉ ውን ክስተኻኸል ንቤት-ንባብ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
 • ንኣተሓሕዛ ግላዊ ሓበሬታኹም ብዝምልከት ቅሬታ ምስዝህልወኩም፡ ጥርዓን ከተእትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ጥርዓንኩም ናብ ተሓታቲ ውልቃዊ ሓበሬታ ምምሕዳር ከተማ ብመልክዕ ኢ-መይል ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ dataskyddsombud@kungsbacka.se ትልእክዎ። ነቲ ጥርዓን ብመልክዕ ደብዳበ ብፖስጣ ውን ክትልእክዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ፖስጣ ኣድራሻ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ Dataskyddsombud, 434 81 Kungsbacka

 

ምስ ቤት-ንባብ በዚ ዝስዕብ መንገዲታት ክትራኸቡ ትኽእሉ

ብ-ኢመልይ bibliotek.info@kungsbacka.se
ብስልኪ 0300-83 80 20

ተሓታቲ ውልቃዊ ሓበሬታ:
Nämnden för Kultur & Fritid, Box 100 71, 434 21 Kungsbacka.
ኢመይል: kulturochfritid@kungsbacka.se

ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ውልቃዊ ሓበሬታ ብዝርዝር ንምንባብ ኣብዚ ዝስዕብ ኣለኩም – ብቅልል ዝበለ ቋንቋ ዝተዳለወ ግን ኣይኮነን:
bibliotek.kungsbacka.se/att-lana#personuppgifter