Riktlinjer för digitala publiceringar.

Biblioteken i Kungsbackas riktlinjer för digital publicering 

Bakgrund 

Biblioteken i Kungsbacka (BiK) ska verka för samhällets demokratiska utveckling. Inom ramen för detta viktiga uppdrag bedriver BiK en omfattande och varierad verksamhet för att alla Kungsbackabor ska få tillgång till litteratur, information, bildning, kulturell verksamhet, läsning och resurser för språkutveckling på sina egna villkor. Denna verksamhet bedrivs både i det fysiska och digitala rummet.   

Vilka digitala kanaler använder BiK och varför? 

BiK finns i det digitala rummet på olika sociala medieplattformar och på BiK:s webbplats. Här finns vi för att marknadsföra BiK:s verksamhet men även för att bedriva den med kunskap, kultur och läsinspiration i fokus. På så sätt kan vi nå fler och göra verksamheten mer tillgänglig och välkänd. BiK:s närvaro i det digitala rummet syftar även till att skapa en öppenhet gentemot Kungsbackaborna genom att visa upp vår verksamhet, samtidigt som invånarna får möjlighet att kommentera denna. 

Olika kanaler når olika målgrupper, genom att använda oss av flera kanaler når vi ut med vår verksamhet till en bred allmänhet. På så sätt kan vi också kommunicera olika delar av vår breda verksamhet på olika ställen och till olika målgrupper. Vår webbplats, med den publika katalogen, är basen för den digitala närvaron där hela vårt utbud och verksamhet ska synliggöras och tillgängliggöras för alla medan vår närvaro på sociala medier kan vara riktade mot smalare målgrupper utan att sträva efter att visa allt för alla.  

Digitala publiceringar, moderering och dialog? 

Tillgänglighet 

Som folkbibliotek följer vi bibliotekslagen som fastställer att bibliotek ska vara “tillgänglig för alla och anpassade efter användarens behov”(Bibliotekslag (2013:801)). Detta gäller även vår digitala verksamhet och är som sådan även satt att följa Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket innebär att BiK:s digitala publiceringar ska vara möjliga att uppfatta och vara begripliga. (Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service)

 • Språket ska vara vårdat, enkelt och begripligt, men kan anpassas efter syfte och ändamål. Till exempel kan ett boktips vara mer personligt hållet än informationstexter om verksamheten. 
 • Alla bilder ska beskrivas med text.  
 • All audiellt viktig information ska beskrivas med text.  
 • All viktig visuell information i videoinspelningar ska syntolkas eller verbaliseras, om så är möjligt. 
 • BiK strävar efter att besvara alla inkomna frågor från våra digitala kanaler inom 4 vardagar.  

Sekretess och GDPR (Offentlighets- och sekretesslag (2009:400))

 • Om frågor rörande enskilda ärende kommer in via sociala medier ska ärendet hänvisas till e-post, telefon eller brev. 
 • Sekretessbelagda uppgifter får aldrig publiceras i våra digitala kanaler. 
 • All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen (GDPR) som personuppgifter och måste hanteras enligt de lagar som förordningen innehåller(Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679).  

Olagligt och olämpligt innehåll 

BiK förbehåller sig rätten att moderera och ta bort olämpligt och olagligt innehåll från våra olika digitala kanaler. Detta ska göras så fort som möjligt. Det som publiceras i våra kanaler, som inlägg, recensioner eller kommentarer ska: 

 • Hålla sig till ämnet, vara sakligt och hålla god ton. 
 • Inlägg och kommentarer som strider mot lagar eller på annat sätt är olämpliga ska tas bort eller överföras till andra kanaler: Till exempel gäller detta:
  • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar. 
  • Hets mot folkgrupp, sexistiska eller andra trakasserier. 
  • Våldsskildringar eller pornografi  
  • Uppmaningar till brott. 
  • Olovlig användning av upphovsrättsligt skyddat material.(Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) 
  • Svordomar eller obscena ord  
  • Kommersiella budskap och spam. 

Offentlighetsprincipen 

Både de inlägg BiK publicerar och de kommentarer som kommer in är allmänna handlingar. Som sådana ska de vara tillgängliga för allmänheten (Tryckfrihetsförordning (1949:105)) tills att de gallras i enlighet med Kungsbacka kommuns dokumentationsplan som säger att kommunikation på sociala medier kan gallras vid inaktualitet.